Wetenschappelijk onderzoek Coronavirus

Het Spectrum doet mee aan een landelijk wetenschappelijk onderzoek waarmee in kaart wordt gebracht hoeveel cliënten klachten van COVID-19 (het Coronavirus) vertonen en hoeveel positief getest zijn. Dit onderzoek is belangrijk voor het te voeren beleid van de regering en kan gebruikt  worden bij besluiten over een eerlijke verdeling van bedden en hulpmiddelen. Het RIVM is de opdrachtgever van het onderzoek, dat wordt uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksinstituut Nivel.

 

Persoonlijke gegevens

Voor dit onderzoek worden behandelgegevens van cliënten gebruikt, voor zover deze betrekking hebben op besmetting en symptomen van Covid-19. Het Nivel en het RIVM gaan hierbij uiterst zorgvuldig te werk. Zij nemen alle mogelijke maatregelen om te voorkomen dat gegevens kunnen worden herleid tot herkenbare, individuele personen. Gegeven de druk op de zorg en de urgentie van de Coronacrisis is het niet mogelijk om iedereen vooraf toestemming vragen voor deelname. Als u eerder bezwaar heeft gemaakt tegen gebruik van uw gegevens voor wetenschappelijk onderzoek, dan gebruiken wij deze ook niet voor dit onderzoek.

 

Bezwaar maken

Uiteraard is het mogelijk om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens in dit onderzoek. Ook mag u vragen om inzage, afschrift, rectificatie en het wissen van gegevens. U kunt daarvoor contact opnemen met de klachtenfunctionaris van Het Spectrum.