Onze medewerkers en vrijwilligers

Goede kwaliteit van zorg en dienstverlening is voor Het Spectrum essentieel. Daarom besteden we hier structureel aandacht aan en willen we voldoen aan de eisen die zijn gesteld in de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ), de toetsingskaders van de Inspectie voor de Volksgezondheid en tot slot volgen we de eisen van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Dit kader kent een aantal onderdelen, te weten:

  • Bieden van persoonsgerichte zorg en ondersteuning
  • Aandacht voor het wonen en welzijn van de klant en zijn naasten (gastvrijheid, ondersteuning van mantelzorgers etc.)
  • Garanderen van basisveiligheid (b.v. medicatieveiligheid)
  • Leren en verbeteren van kwaliteit

EĆ©n van de randvoorwaarden om aan deze vier onderdelen te voldoen is voldoende en vakbekwaam personeel.

Bij Het Spectrum werken ruim 1000 betrokken en gemotiveerde medewerkers in de zorg. Het overgrote merendeel heeft een parttime dienstverband. Zoals vele zorgorganisaties met ons, merken wij dat het lastiger wordt om gekwalificeerd personeel te vinden op de arbeidsmarkt. Een meerjaren plan van aanpak is opgesteld om Het Spectrum structureel onder de aandacht te brengen van potentiƫle nieuwe medewerkers, ons te profileren als een fijne werkgever om voor te werken en om intern maatregelen te nemen die medewerkers binden en ongewenst verloop zoveel mogelijk voorkomen.

Personeelssterkte eind 2019 Aantal FTE
Totaal Medewerkers 1052 579,13
Voltijd medewerkers 63 63,28
Deeltijd medewerkers 989 515,85
Verloop heel 2019 Aantal Ā FTE
Instroom 282 97,05
Doorstroom 75 49,10
Uitstroom 205 59,57

Kwaliteitsniveau medewerkers

Logischerwijs bestaat het grootste deel van ons personeelsbestand uit collegaā€™s die werkzaam zijn in de directe zorg: Verpleegkundigen (niveau 4 en 5), Verzorgenden (niveau 3) en Helpenden Zorg & Welzijn (niveau 2) en de (para-/peri-)medische dienst. Ook de facilitaire tak (huishouding, restauratieve diensten) maakt een substantieel deel uit van ons personeelsbestand. Trots zijn wij op het relatief grote aantal Activiteitenbegeleiders (niveau 4) en de in dit jaar nieuw aangetrokken Gastvrouwen en ā€“heren. Beiden leveren dagelijks een belangrijke bijdrage aan een zinvolle dag voor onze bewoners en zorgen voor toezicht en veiligheid in de huiskamers.

Categorieƫn eind 2019 FTE
Activiteitenbegeleiding 13,22
BBL 47,56
Facilitair 73,34
Gastvrouwen/gastheren 13,78
Helpenden 81,59
Indirect 72,93
Kinderdagverblijf 10,86
(para-/ peri) medische dienst 27,72
Verzorgenden IG 179,42
Verpleegkundigen 32,79
Wonen wijken welzijn 25,92
Totaal 579,13

Kwaliteitsniveau vrijwilligers

Binnen Het Spectrum is het mogelijk op zeer divers vlak vrijwilligerswerk te verrichten. Dat maakt dat geen eenduidig profiel is op te stellen voor “de vrijwilliger”. Wel is er een aantal vereisten die Het Spectrum belangrijk vindt voor alle vrijwilligers. Van een vrijwilliger wordt verwacht dat hij/zij:

  • zich kan vinden in de missie visie en gedragscode van Het Spectrum en er naar handelt. Dit betekent onder andere dat men respectvol en Ā integer is en dat men zich inleeft in de klant.
  • luistert naar de behoefte van de klant, sociaal vaardig is en zich collegiaal opstelt.
  • zich verantwoordelijk weet voor zijn/haar doen en laten en de grenzen kent van de eigen rol in relatie tot hetĀ werken metĀ medewerkers en collega vrijwilligers en diegenen die aansturing geven.
    representatief is en voldoende beheersing van de Nederlandse taal heeft.
  • zich flexibel opstelt, goed bereikbaar is en gemotiveerd is.

Daarnaast worden,Ā afhankelijk van de plaats waar de vrijwilliger zal worden ingezet, aanvullende competenties gevraagd.
Het Spectrum heeft vrijwilligersbeleid verankerd in de organisatie door de verantwoordelijkheid hiervoor bij een lid van het managementteam te beleggen. Daarnaast vindtĀ een goede aansturing van de vrijwilligers plaats door een aantal leidinggevenden.

Ziekteverzuim

Het Spectrum heeft te maken met een iets hoger ziekteverzuim dan het landelijk gemiddelde in de branche. Aan de cijfers is af te lezen dat een substantieel deel van onze medewerkers zich heeft moeten ziekmelden het afgelopen half jaar. De griepepidemie is binnen Het Spectrum niet onopgemerkt voorbij gegaan en daarnaast is men op de afdeling meerdere malen geconfronteerd met uitbraken van een aantal zeer vervelende en besmettelijke virussen.

Het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers is een thema dat de voortdurende aandacht van ons managementteam heeft. De keuze is gemaakt om een specialist op het gebied van verzuim en duurzame inzetbaarheid in te zetten binnen Het Spectrum. Sinds begin 2017 is een Verzuimconsulent in dienst om uitvoering te geven aan een plan van aanpak. Daarnaast wordt doorlopend gezocht naar aanvullende mogelijkheden om het verzuim te reduceren en de inzetbaarheid te vergroten. Ook in de onlangs vastgestelde strategie voor de komende jaren is ruime aandacht voor verzuim en duurzame inzetbaarheid.

ZiekteverzuimĀ  heel 2019 Ā 
Verzuimpercentage 7,91
Meldingsfrequentie 0,96
Gemiddelde verzuimduur in dagen 9,40