Cliëntenraden van Het Spectrum

Bewoners en klanten van Het Spectrum hebben een belangrijke plaats binnen de organisatie. Zij kunnen meepraten en meedenken over het beleid. Om dit mogelijk te maken zijn er cliëntenraden actief. Deze cliëntenraden zijn onafhankelijke, voor en door bewoners en klanten van Het Spectrum.

De cliëntenraden zijn er voor iedereen die – via welke weg dan ook – te maken krijgt met Het Spectrum. Hiertoe behoren bijvoorbeeld bewoners, klanten, hun familie, mantelzorgers en bezoekers.

Advies

De Cliëntenraden werken volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsector. Daarin is onder meer opgenomen dat de Cliëntenraden recht hebben op informatie over het reilen en zeilen van de zorgorganisatie.

De leden mogen gevraagd en ongevraagd advies geven aan managers over de zorg- en dienstverlening. Op deze wijze denken en praten zij mee over het beleid, de kwaliteit van wonen, zorg en welzijn en de dagelijkse gang van zaken binnen Het Spectrum.

Met als centrale doel goede kwaliteit van zorg voor de cliënten, met een gastvrije houding zodat we daadwerkelijk invulling geven aan zorg met aandacht en aandacht met zorg.

Het overleg met de Cliëntenraden richt zich op de kwaliteit van zorg- en dienstverlening en het algemene beleid van Het Spectrum. Tijdens de overleggen, maar ook daarbuiten hebben de cliëntenraden het recht gevraagd en ongevraagd advies te geven of vragen te stellen.

Centrale Cliëntenraad

Naast de (lokale) cliëntenraden is er een overkoepelende Centrale Cliëntenraad welke overlegt met de Raad van Bestuur van Het Spectrum. In deze raad nemen afgevaardigden van de Cliëntenraden Verpleeghuiszorg & Revalidatie en Wijkverpleging & Welzijn zitting. De Centrale Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle bewoners en klanten van het Spectrum. Tijdens deze vergaderingen komen onderwerpen aan bod die de gehele organisatie betreffen.

Contact met de klant

De leden van de Cliëntenraden zijn veelvuldig op de locaties aanwezig zodat mensen hen makkelijk kunnen aanspreken of bespreektips kunnen doorgeven. Daardoor zijn de cliëntenraad leden op de hoogte van wat er zich afspeelt binnen de locatie en onder de cliënten.

Wat gaat er goed? Wat kan mogelijk nog beter? Waar is behoefte aan?

De Cliëntenraad Verpleeghuiszorg & Revalidatie voert in Vreedonk jaarlijks etagegesprekken. De cliëntenraad leden bespreken dan het welzijn en welbevinden met cliënten en hun vertegenwoordigers. Tijdens een overleg met management bespreekt de Cliëntenraad vervolgens de verbetersuggesties.

In De Sterrenlanden benadert de Cliëntenraad nieuwe bewoners of hun contactpersonen zes weken na de verhuizing naar De Sterrenlanden.

Wilt u iets delen met één van de cliëntenraden? Of heeft u een vraag of tip? Neem dan contact met hen op.

contact met cliëntenraden