Steun Stichting Vreeborgh

Steun Stichting Vreeborgh heeft als doel het vermogen te beheren dat is ontstaan door het verkopen van onroerende goed. Daaronder valt ook het beleggen van vermogen in effecten en andere zaken welke naar hun aard, een bron van inkomsten kunnen zijn. Met de inkomsten financiert de stichting activiteiten, investeert en verleent zekerheden ten behoeve van Stichting Het Spectrum. Met deze ondersteuning realiseert de stichting onder meer activiteiten die leiden tot verfraaiing van de leefomgeving van bewoners (kunst en cultuur) of activiteiten die de ondersteuning van individuele medewerkers tot doel hebben.

RSIN:
8066.14.092

Adres:
Minnaertweg 4, 3328 HNĀ  Dordrecht

Functies:
D.C.H. Verheijen, voorzitter
J. Sponselee, secretaris
W. Riegman, penningmeester

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Doelstelling:
De Stichting heeft ten doel:

  1. Het beheren van vermogen, daaronder begrepen het beleggen van vermogen in effecten en andere zaken welke naar hun aard, bron van inkomsten kunnen zijn.
  2. Het financieren van activiteiten en investeringen en het verlenen van zekerheden ten behoeve van Stichting Het Spectrum of haar rechtsopvolgers en in het algemeen alles wat bevorderlijk kan zijn voor de verwezenlijking van de doelstelling van Stichting Het Spectrum of haar rechtsopvolgers, tenzij dit Ā  valt buiten de activiteiten die een steunstichting in de zin van het Besluit Regeling jaarverslaggeving zorginstellingen (RJZ) / of Wet Toezicht Zorginstellingen (WTZ) mag ontplooien.
  3. Tot de doelstelling kunnen tevens worden gerekend activiteiten die leiden tot verfraaiing van de leefomgeving van bewoners (kunst en cultuur) of activiteiten die de ondersteuning van individuele medewerkers tot doel hebben.
  4. De Stichting baseert zich bij het realiseren van haar doelstelling op algemeen humanitaire en Christelijke waarden.

Activiteitenverslag

U kunt het activiteitenverslag hier bekijken Activiteitenverslag Vreeborgh 2022Ā 

Beleidsplan

Het rendement over het vermogen van de Stichting is in 2021 niet fors. Het bestuur heeft evenwel besloten haar beleid (jaarlijkse donaties aan de vriendenstichtingen, onder voorwaarden honoreren van individuele aanvragen om financiƫle steun) te continueren.

Financiƫle verantwoording
Bekijk hiervoor deĀ Jaarrekening 2022 van Steun Stichting Vreeborgh.

ANBI formulier Steunstichting Vreeborgh 2022