Vrienden van De Sterrenlanden

Naam

Stichting Vrienden van De Sterrenlanden

Adres

p/a Minnaertweg 4, 3328 HN Dordrecht
Telefoon 078 617 23 33

Bankrekening

NL90 INGB 0661 414 531

Bestuurssamenstelling

Voorzitter : de heer W.H. Somer
Secretaris : de heer D. Koppelaar
Penningmeester : de heer D. Giphart
Leden : mevrouw M.L.W. Thiellier, mevrouw M. Kooper
Het bestuur van de stichting verricht de werkzaamheden zonder enige vorm van geldelijke beloning en/of vergoeding.

Doelstelling

a.   het verlenen van steun aan en het stimuleren van ontspanningsactiviteiten die beogen een optimaal woon- en leefklimaat te realiseren voor de bewoners van de locatie De Sterrenlanden, deel uitmakende van de Stichting Het Spectrum, gevestigd te Dordrecht.
b.   alsmede bij te dragen tot het realiseren van voorzieningen, in de ruimste zin van het woord, voor (groepen van) bewoners, die niet uit de normale middelen van het De Sterrenlanden bekostigd kunnen worden.

Activiteiten/Beleidsplan

De Sterrenlanden, onderdeel van de Stichting Het Spectrum, is na intensieve verbouwingen en vernieuwingen nog meer dan daarvoor een huis met een moderne en prettige uitstraling. De bewoners hebben allen intensieve verpleging en zorg nodig. Deze wordt met veel liefde en toewijding door het aanwezige personeel en de vele vrijwilligers gegeven. De hieraan verbonden kosten worden door de overheid gedragen, waarbij leiding en personeel er alles aan doen om binnen de beschikbaar gestelde gelden het verblijf van de bewoners zo aangenaam mogelijk te maken. Levensgeluk staat hoog in het vaandel bij De Sterrenlanden.

Mede door de vergrijzing en de toenemende bezuinigingen in de gezondheidszorg komt er steeds minder geld beschikbaar om, naast de verpleging en de zorg, voor de bewoners wat extra te doen. Om dit soort extra activiteiten te bekostigen uit een eigen bijdrage van de bewoner is, gezien diens veelal geringe financi√ęle draagkracht, niet haalbaar. Tevens dient rekening gehouden te worden met het feit dat een grote mate van ongelijkheid zou ontstaan tussen bewoners die het zich financieel wel zouden kunnen veroorloven voor extra activiteiten te betalen en zij die dat niet zouden kunnen.

Om aan deze situatie tegemoet te komen is de Stichting Vrienden van De Sterrenlanden in het leven geroepen met de hiervoor onder het hoofdje ‚ÄėDoelstelling‚Äô opgenomen opdracht. Om aan de omschreven opdracht invulling te kunnen geven zijn de activiteiten van de stichting gericht op het vergaren van financi√ęle middelen: aantrekken van eenmalige of doorlopende donaties van familieleden van bewoners of anderen, sponsorgelden, inzamelingen en dergelijke. Elke bijdrage is welkom, hoe klein ook, want vele kleintjes maken √©√©n grote. Met iedere ontvangen euro is de stichting blij, omdat deze bijdraagt aan het welbevinden van de kwetsbare bewoners van De Sterrenlanden.

Voor donateurschap zie folder Stichting Vrienden van De Sterrenlanden.
U kunt een Machtigingsformulier invullen voor een automatische incasso om de vriendenstichting te ondersteunen.

Vervolgens worden de aldus verkregen gelden, in nauw overleg met de leiding van De Sterrenlanden, besteed aan activiteiten en/of middelen die uitsluitend en alleen ten goede komen van de bewoners, terwijl daarbij tevens getracht wordt een zo groot mogelijk aantal bewoners te bereiken. Hierbij dient gedacht te worden aan het verbeteren van het welbevinden van de bewoner, het verbeteren van het woon- en leefklimaat en het verhogen van het levensgeluk.
Als voorbeelden van hieraan verbonden uitgaven kunnen genoemd worden: ontspanningsactiviteiten, spel- en handwerkmateriaal, aanschaf van boeken en tijdschriften, vieren van bijzondere gebeurtenissen (onder meer verjaardagen, Sinterklaasfeest, Kerstmis, Carnaval), vieren van dierendag, kosten van bussen en consumpties voor uitstapjes, ondersteunen van overige festiviteiten. Ook het ondersteunen van grotere zaken rekent de stichting zich tot z’n taak, zoals investeringen in de aanschaf van beeld- en geluidsapparatuur in de huiskamers en in de grote recreatiezaal, bijdragen in tuinaankleding, zonwering (parasols), zitjes en dergelijke.

Financi√ęle verantwoording

Jaarrekening 2022

Fiscaal nummer

ANBI RSIN 8154.77.855

Inschrijving KvK

41119574