Vrienden van Het Spectrum

De Stichting Vrienden van Het Spectrum zet zich in om gelden te verzamelen om meer comfort en welzijn voor bewoners en klanten in de locaties van Het Spectrum te kunnen realiseren. Het gaat om uitgaven die we niet vanuit overheidsbudgetten kunnen financieren.
De Stichting Vrienden van Het Spectrum is op 1 januari 2019 opgericht en ontstaan vanuit een fusie van de afzonderlijke Stichting Vrienden van Vreedonk, Stichting Vrienden van De Prinsemarij en Stichting Vrienden van de Wielborgh.

Donaties

Voor het realiseren van de vele aanvragen is extra geld nodig en de stichting is dan ook altijd op zoek naar nieuwe donateurs.
Zowel jaarlijkse bijdragen als éénmalige donaties zijn van harte welkom op rekeningnummer NL10 ABNA 0838 737 943.
Stichting Vrienden van Het Spectrum heeft de ANBI-status. Dit betekent dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Naam

Stichting Vrienden van Het Spectrum

Adres

p/a Postbus 1494, 3300 BL Dordrecht

Doelstelling

De Stichting Vrienden van Het Spectrum heeft als hoofddoel het ondersteunen, al dan niet in materi√ęle zin, van de activiteiten ontplooid door en ten behoeve van klanten/ bewoners in de volgende locaties van Het Spectrum:
Vreedonk (intramuraal) * De Prinsemarij * Het Stadswiel * Het Sterrenwiel * Het Waterwiel * Het Polderwiel * Het Theehuis

Beleidsplan

Bekijk het Beleidsplan 2019 Р2021 van de vriendenstichting.

Functies

De heer W.A. Konijnendijk; voorzitter
De heer F. de Groot; penningmeester
Mevrouw P.R. Verroen-de Viet; secretaris
De heer F.C. de Buck; communicatie
De heer R. Kroon; communicatie

Beloningsbeleid

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Jaarplan en verslag van activiteiten

Lees meer over de voorgenomen acties in het Jaarplan 2020 en over wat de vriendenstichtingen in het voorgaande jaar hebben gerealiseerd in het Verslag Activiteiten 2020.

Financi√ęle Verantwoording

Verkorte jaarrekening 2020 van de Stichting Vrienden van Het Spectrum

Fiscaal nummer

859.607.768

Kamer van Koophandel

73630039